Beschrijving

Dizze Tomke-massaazjekaartsjes kinst thús brûke, mar ek op skoalle, by de berneopfang en op pjutteboartersplakken.

Massearje is in hiele aardige manier om rêst, ferbûnens en feilichheid yn dyn groepen dyn gesin te kreëarjen.
Boppedat hat ûndersyk útwiisd dat bern dy’t leafdefol oanrekke wurde, better sliepe en leare, dat se har eigen grinzen en dy fan oaren better respektearje en har better bewust binne fan harren eigen liif.

De massaazjekaartsjes binne ûntwikkele troch Corina de Boer-Vreeke. (www.ynferbining.nl)